Aviso legal

En cumprimento do artígo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expoñense a continuación os datos identificativos da empresa.

Denominación social:
Profesionais da Intermediación Moraña SL

Número de identificación fiscal:
B27843572

Domicilio social:
Rua Abeleira Menendez nº13 Local 1

36202 Vigo

Correo electrónico:
tratodirecto@profesionais.eu

Teléfono: 886 163 925 

Prezos e condicions:

 • Compraventa, incluidas as poxas, opcións de compra ou permutas, tanto en fincas urbanas como industriais: 4% do prezo real de transmisión.
 
 • Arrendamento para uso de vivenda habitual e outros usos: primeira mensualidade do aluguer.
 
 • Traspaso de locais ou negocio: 5% precio do traspaso e a primeira mensualidade da renta do primeiro ano.

 

 • Tramitación e promoción de asuntos relativos a operacións inmobiliarias ante calquer organismo estatal, autónomo, provincial ou municipal:
  • 1% ata 90000 Euros
  • 0,80% exceso ata 150000 Euros
  • 0,60% exceso ata 210000 Euros
  • 0,40% exceso desde 210000 Euros
 
 • Tramitación de contrato de alugueiros, rescición ou calquera outro documento privado: Prezo 100 Euros. 
 
 • As visitas a inmobles serán de balde até a quinta visita. A partir da sexta visita cobráse según a seguinte taboa:
  • Entre a sexta e a decima visita cobrarase un prezo de 5 Euros por visita.
  • Entre a undecima e decimoquinta visita cobrarase 10 Euros por visita.
  • Da decimoquinta visita en adiante cobrarase 20 Euros por visita.

 

** A ESTES PREZOS E TARIFAS DEBERASELLE ENGADIR O I.V.E OU OS SEUS IMPOSTOS CORRESPONDENTES. 


Este sitio web foi creado por la empresa Profesionais da Intermediación Moraña SL  con carácter informativo e para uso persoal dos usuarios. A través deste Aviso legal, pretendese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e os seus usuarios. Accedendo a este sitio web aceptanse os seguintes termos e condicions: O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios

O simple acceso a este sitio web non supon entablar ningún tipo de relación comercial entre Profesionais da Intermediación Moraña SL e o usuario.

O acceso e a navegación neste sitio web supon aceptar e conoñer as advertencias legais, condicions e termos de uso contidas nela.

O titular do sitio web pode ofrecer servicios ou productos que poderán encontrarse sometidos a unhas condicions particulares propias que, según os casos, sustitúan, completen e/ou modifiquen as presentes condicions, e sobre as cales informarase ao usuario en cada caso concreto.